1. Odstąpienie do umowy – w przypadku gdy zawierana jest umowa na odległość to zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku gdy Kupujący będący konsumentem zawarł Umowę dotyczącą świadczenia usług, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Candlelove Hubert Michalak, ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz, tel. +48 660 506 677, sklep@e-candlelove.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Forma oświadczenia może być dowolna, jednak najlepiej zrobić to poprzez:
  • wysłanie oświadczenia e-mailem na adres: sklep@e-candlelove.pl
  • wysłanie oświadczenia na papierze (może być w przesyłce, razem ze zwracanym towarem) na adres: Candlelove Hubert Michalak ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz.

  Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania oświadczenia e-mailem, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. (wzór formularza odstąpienia od umowy – do pobrania)
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Zwracany towar powinien zostać odesłany na adres: Candlelove Hubert Michalak ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz.. Kupujący będący konsumentem odsyła zwracany towar na swój koszt.
 6. Skutki odstąpienia od umowy – w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres (Candlelove Hubert Michalak ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Orientacyjny koszt zwrotu rzeczy, można określić na podstawie kosztu dostawy określonego w niniejszym regulaminie sklepu internetowego. Prosimy mieć na uwadze to iż Sprzedawca może posiadać zniżki w firmach świadczących usługi dostarczania towarów i w związku z tym koszt zwrotu dla klienta indywidualnego może być wyższy niż podany w cenniku dostawy w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, i w związku z tym ciąży na nim obowiązek zapłaty poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów.
 11. Brak prawa do odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.