1. Sprzedawca informuje iż towary/usługi oferowane w Sklepie Internetowym sprzedawcy są wolne od wad fizycznych i prawnych i że ciąży na nim obowiązek dostarczenia towaru/usługi bez wad. W przypadku gdy Kupujący stwierdzi iż zakupiony przez niego towar/usługa posiada wady fizyczne i/lub prawne może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji (jeżeli gwarancja została udzielona). Do kupującego należy wybór na jakiej podstawie zostanie złożona reklamacja. Sprzedawca informuje także iż w pewnych okolicznościach jest zwolniony z odpowiedzialności za wadę, np.:
  • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  • gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy (chodzi o rzeczy oznaczone tylko co do gatunku)
  • gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub przedstawiciela, jeżeli sprzedawca ich nie znał ani nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży.
 2. Rękojmia – Sprzedający jest podmiotem od którego Kupujący(konsument) może żądać odpowiedzialności w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.
  Kupujący (konsument) który złożył reklamacje do Sprzedającego z tytułu rękojmi może zażądać jednego z czterech działań (wybór należy do konsumenta):

  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy towaru
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna)

  Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie, biorąc pod uwagę przesłanki dozwolone prawem. Okoliczności które mogą być brane pod uwagę to:

  • szybkość i łatwość wymiany/naprawy towaru
  • charakter wady (wada istotna lub nieistotna)
  • czy towar był wcześniej reklamowany

  Tryby rozpatrywania reklamacji – rękojmia:

  Tryby rozpatrywania reklamacji
  Okres trwania rękojmi – w okresie 24 miesięcy od momentu wydania przez sprzedawcę rzeczy konsumentowi, sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru. (dla towarów używanych okres ten może być skrócony do 12 miesięcy).
  Jeśli wada ujawniła się w pierwszych 12 miesiącach od wydania rzeczy konsumentowi, domniemywa się iż wada istniała w momencie sprzedaży, jeśli natomiast wada ujawniła się pomiędzy 12 a 24 miesiącem to konsument powinien udowodnić iż wada istniała w momencie zakupu.

  Forma złożenia reklamacji – konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak najlepiej zrobić to poprzez:

  • wysłanie reklamacji e-mailem na adres: sklep@e-candlelove.pl
  • wysłanie reklamacji na papierze (może być w przesyłce, razem z reklamowanym towarem) na adres:Candlelove Hubert Michalak, ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz.

  Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości wysłania reklamacji e-mailem, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o reklamacji na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  Aby ułatwić złożenie i rozpatrzenie reklamacji, reklamacja powinna zawierać:

  • dane konsumenta
  • datę zawarcia umowy
  • przedmiot reklamacji
  • opis wady i datę jej ujawnienia
  • żądanie konsumenta

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. (wzór formularza reklamacji towaru – do pobrania).

  Termin złożenia i rozpatrzenia reklamacji – Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie reklamacyjne w terminie 12 miesięcy od dnia zauważenia wady. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli Sprzedawca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się reklamację za zasadną.

  Dostarczenie reklamowanego towaru – Konsument składający reklamację powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar, najlepiej w następujący sposób:

  • osobiste dostarczenie reklamowanego towaru na adres: Candlelove Hubert Michalak, ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz (po wcześniejszym umówieniu terminu np. e-mail, tel.)
  • wysłanie reklamowanego towaru na adres: Candlelove Hubert Michalak, ul. Dąbrowa 15/33, 85-147 Bydgoszcz.

  Sposób informowania o rozpatrzeniu reklamacji – Sprzedawca poinformuje Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji w następujący sposób:

  • wysłanie e-mailem informacji z rozpatrzeniem reklamacji na adres e-mail konsumenta (w przypadku gdy reklamacja została złożona e-mailem przez konsumenta)
  • wysłanie listownie informacji z rozpatrzeniem reklamacji na adres pocztowy konsumenta (w przypadku gdy reklamacja została złożona listownie przez konsumenta)

  Jeśli Sprzedawca uzna roszczenia reklamacyjne za zasadne, to niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady w sposób określony przez Konsumenta lub zaproponuje inne dopuszczalne prawem rozwiązanie.

 3. Gwarancja – jest dobrowolną deklaracją dotyczącą jakości towaru złożoną przez gwaranta. W treści gwarancji przedstawione są uprawnienia konsumenta, obowiązki gwaranta oraz czas ochrony gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji kierowane są do podmiotu który udzielił gwarancji.
  Okres trwania gwarancji – czas trwania ochrony gwarancyjnej określa gwarant w treści gwarancji (czas ten może być dowolnie określony, jednak jeśli go nie określono to przyjmuje się iż wynosi on 24 miesiące od daty wydania towaru konsumentowi).
  Obowiązki gwaranta – przedstawione są w treści gwarancji, gwarant samodzielnie i dobrowolnie może określić zakres swoich obowiązków i może się okazać iż będą one mniej korzystne niż te wynikające z tytułu rękojmi. Należy przy tym pamiętać iż gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  Forma gwarancji – gwarancja może zostać złożona w dowolnej formie, jednak najczęściej złożona jest w formie pisemnej. Sprzedawca w opisie towaru na stronach Sklepu Internetowego, informuje Użytkownika/Kupującego o tym iż dany towar posiada gwarancję. Sprzedawca wyda Kupującemu, na trwałym nośniku gwarancję wraz z zakupionym towarem.
  Dostarczenie reklamowanego towaru – Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji powinien dostarczyć Gwarantowi reklamowany towar, w miejsce wskazane w gwarancji.
  Sposób i termin wykonania obowiązków gwarancyjnych – sposób i termin jest wskazany w treści gwarancji i powinien być przez gwaranta spełniony na zadeklarowanych zasadach. Jeśli termin wykonania obowiązków nie jest określony, to termin ten powinien być wykonany nie później niż 14 dni od dnia kiedy towar został przekazany gwarantowi.
 4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
  W przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, Konsument ma możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze pozasądowej. Można to zrobić poprzez skierowanie sprawy do odpowiednich instytucji:

  • Stały Polubowny Sąd Konsumencki – działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz przy ich oddziałach zamiejscowych. Orzeka on w sprawach cywilnoprawnych jeżeli dotyczą one umów sprzedaży lub umów oświadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy potrzebna jest zgoda obu stron sporu. Adresy dostępne są na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacja prowadzona jest na wniosek Konsumenta lub wszczęta z urzędu. Mediator przedstawia stronom propozycje polubownego zakończenia sporu w oparciu o aktualny stan prawny oraz wyznacza stronom termin na polubowne zakończenie sporu. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na taki sposób zakończania sporu lub zostanie przekroczony termin, odstępuje się od mediacji. Adresy dostępne są na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • Miejski (powiatowy) Rzecznik Konsumentów i Organizacje Konsumenckie – Konsument może uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawie sporu ze Sprzedawcą. Federacja Konsumentów udziela bezpłatnych porad dotyczących sporów z przedsiębiorcami, więcej informacji na stronie: www.federacja-konsumentow.org.pl . Konsument może także uzyskać pomoc w Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich, więcej informacji na stronie: http://www.konsumenci.org .